+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Profesionalni prevodilac sa nemačkog na srpski jezik

Prevodilačka agencija Blue Universe specijalizovana je za sve vrste prevoda sa nemačkog jezika na srpski jezik, kao i obrnuto – sa srpskog jezika na nemački. Ukoliko vam je potreban prevod sa nemačkog na neki drugi strani jezik, vršimo i tu vrstu prevoda.

Dugogodišnje iskustvo profesionalnih prevodilaca angažovanih u agenciji Blue Universe garantuje precizne, stilski uobličene prevode, bez semantičkih, gramatičkih i lingvističkih grešaka. Naša ponuda uključuje i overu sudskog tumača, ako vam je potreban prevod zvaničnog dokumenta.

Prevodimo sve vrste opštih i stručnih tekstova, naučna i literarna dela, poslovna i lična dokumenta, kao i drugi pisani materijal.

Nemački jezik pripada grupi zapadno-germanskih jezika, a najviše se koristi u predelu centralne Evrope. Po grubim procenama, nemački jezik kao maternji koristi više od stotinu miliona ljudi, dok se kao strani jezik ustalio u upotrebi 80 miliona ljudi. Nemački jezik smatra se drugim stranim jezikom (prvo mesto zauzima engleski) koji je u najčešćoj upotrebi.

 

Prevodi sa nemačkog na srpski jezik

Ako vam je potreban pouzdan i profesionalan prevod sa nemačkog jezika na srpski jezik, i obrnuto, najpametnija odluka je da taj posao poverite prevodilačkoj agenciji. Nemački jezik je sam po sebi zahtevan za savladati i ima izuzetno komplikovanu i tešku gramatiku. Angažovanje frilensera ili studenata stranih jezika za prevode tekstova kao posledicu može imati loše preveden tekst koji obiluje greškama, a manjka mu smisla. Često ukoliko se samo jedna višeznačna reč pogrešno prevede, ceo tekst gubi kontekst. Nemojte rizikovati, prevod prepustite kvalifikovanim stručnjacima.

U prevodilačkoj agenciji Blue Universe zaposleni su profesionalni prevodioci – filolozi i lingvisti, kao i sudski tumači. Sudski tumači ne moraju nužno biti filolozi po obrazovanju, ali iza njihovog zvanja stoje godine iskustva na poslovima prevođenja, te su izuzetno stručni i pouzdani. Sudski tumači pored prevođenja dokumenata, vrše i njihovu overu, te svojim potpisom i pečatom garantuju da je prevedeni uradak veran originalnom.

 

Koje sve usluge prevođenja pruža prevodilačka agencija Blue Universe?

Prevodilačka agencija Blue Universe klijentima obezbeđuje sve vrste prevoda. U ponudi su pismeni prevodi dokumenata i tekstova svih sadržaja, sa ili bez overe sudskog tumača, kao i usmeni prevodi, koji mogu biti simultani i konsekutivni, zatim sinhronizacija i titlovanje audio-video zapisa.

Ukoliko vam je prevod potreban u kratkom vremenskom periodu, možete računati da će prevodilačka agencija Blue Universe ispoštovati zadate vremenske rokove. U takvim slučajevima, očekujemo od klijenta da tekst ili dokumente za prevođenje dostavi što je moguće brže – bilo lično, putem e-mail-a ili kurira brze pošte.

Sudski tumač za nemački jezik deo je profesionalnog tima prevodilačke agencije Blue Universe. On vrši prevod i overu zvaničnih dokumenata koje predajete nadležnoj instituciji.

Naš stručni tim, pored brojnih prevodilaca i sudskih tumača, u svom sastavu ima lektora i korektora, koji pregledaju tekst nakon prevođenja, na zahtev klijenta.

 

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za nemački jezik ima ovlašćenje Suda da izda overeni prevod dokumenta. Svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevedeni dokument veran originalu, te da je kao takav validan. Prevodioci, za razliku od sudskog tumača, nemaju mogućnost overe dokumenata.

Ako sudski tumač prevodi lični ili zvanični dokument, potrebno je na uvid dostaviti originalni spis.

Sudski tumač za nemački jezik postaje se konkurisanjem na konkurs koji raspisuje Ministarstvo Pravde, kada se proceni da je struka deficitarna. Kandidat za sudskog tumača mora ispuniti brojne uslove. Nije nužno da bude filološke struke, često među sudskim tumačima srećemo pravnike i ekonomiste, ali neophodno je da ima minimalno pet godina iskustva na poslovima prevođenja u profesionalnim prevodilačkim agencijama.

 

Šta je Apostille pečat?

Apostille pečat ili haški pečat u upotrebi je od 5. oktobra 1961. godine. Apostille pečat nastao je Haškom konvencijom kojom se ukida potreba za legalizacijom stranih dokumenata, a predstavlja nad-overu tj. legalizaciju javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Jednostavnije rečeno  – Apostille pečat je potvrda zahvaljujući kojoj se lična dokumenta prihvataju i u inostranim državama.

Apostille pečat se može staviti samo na dokumenta koja je izdao i overio javni beležnik, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, umrlica, uverenje o bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, diploma, svedočanstvo, presuda itd.

Apostille pečatom se ne potvrđuje autentičnost sadržaja dokumenta, nego autentičnost pečata i potpisa službene osobe koja potpisuje pomenuti dokument.

U Srbiji za izdavanje Apostille potvrde nadležan je Osnovni sud, za javne isprave koje su izdate i overene od strane organa koji se nalaze na području tog suda.

Ukoliko vam je potrebno da dokument koji se prevodi bude overen Apostille pečatom, pre donošenja na prevod morate overiti originalni dokument u sudu na čijem je području dokument izdat. Nakon toga sudski tumač za nemački jezik prevodilačke agencije Blue Universe vrši ujedno prevod dokumenta i Apostille pečata.

 

Pismeni prevod tekstova sa nemačkog na srpski jezik

Profesionalni prevodioci za nemački jezik prevodilačke agencije Blue Universe mogu za vas prevesti bilo kakav tekst ili dokument u pisanoj formi. Naši klijenti mogu poručiti prevode s nemačkog jezika na srpski i obrnuto, bez obzira na sadržinu i dužinu teksta ili dokumenta. Prevodimo na nemački jezik spise iz svih oblasti nauke, književnosti, medicine, informatike, filozofije, sociologije itd. Podjednako uspešno prevodimo kratke pisane forme, kao i knjige, magazine, scenarija, naučne radove i slično.

Na zahtev klijenta moguć je prevod poslovne, medicinske i sudske dokumentacije sa nemačkog jezika na srpski jezik i obrnuto.

Ukoliko vam je potrebno da lična ili zvanična dokumenta prevedete sa srpskog na nemački jezik – prevodilačka agencija Blue Universe vrši i tu vrstu prevoda. Dokumenta kao što su: pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o bračnom statusu, umrlice, svedočanstva, diplome, dodaci diplomi, saobraćajne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, kao i radne i boravišne dozvole – podjednako uspešno prevodimo sa srpskog jezika na nemački jezik. Prevod ličnih i zvaničnih dokumenata uručuje se overen od strane sudskog tumača za nemački jezik.

Prevodilačka agencija Blue Universe u ponudi ima i prevod video i audio sadržaja (serije, filmovi, dokumentarci, reklame, televizijske emisije raznih sadržaja), kao i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju, sa nemačkog jezika na srpski jezik. Ako vam je potrebno prevođenje reklamnog materijala, kao što su katalozi, PR tekstovi, letci, brošure, vizit karte, profesionalni prevodioci agencije Blue Universe za nemački jezik su vam na usluzi.

 

Usmeni prevod sa nemačkog jezika na srpski jezik

Prevodilačka agencija Blue Universe podjednako uspešno i stručno vrši obe vrste usmenog prevoda s nemačkog jezika na srpski. To su simultano i konsekutivno prevođenje.

Razlika između simultanog i konsekutivnog prevođenja je u tome što simultani prevod stiže do slušaoca sa par sekundi razlike u odnosu na izgovorene reči, dok se prilikom konsekutivnog za prevod koriste pauze koje govornik pravi tokom izlaganja.

Pored savršenog poznavanja nemačkog jezika, prevodilac koji vrši usmeni prevod mora biti izuzetno koncentrisan, vispren, elokventan i snalažljiv.

Od klijenta se očekuje da prevodioca koji će vršiti usmeni prevod uputi u tematiku prevođenja, kako bi se prevodilac na vreme mogao podsetiti terminologije, ukoliko je u pitanju neka usko specijalizovana oblast prevoda.

 

Simultano prevođenje sa nemačkog jezika

Simultano prevođenje u upotrebi je od Nirnberškog suđenja, koje se odigralo 1945 godine. Koristi se najčešće tokom međunarodnih konferencija, samita, političkih događaja, simpozijuma, seminara, prezentacija i poslovnih događaja.

Prevodilac koji se bavi simultanim prevođenjem sa nemačkog jezika mora biti izuzetno koncentrisan i ne sme izgubiti nit tj. ne sme zaostajati za govornikom. Prevedene reči do slušaoca moraju doći u razmaku od svega 2-3 sekunde, nakon što su izgovorene.

Za simultano prevođenje potrebna je posebna tehnička oprema. Prevodilac se prilikom simultanog prevođenja nalazi u zvučno izolovanoj kabini, preko slušalica sluša govor na nemačkom jeziku, koji potom preveden izgovara u mikrofon. Pored izuzetne koncentracije, prevodilac mora besprekorno poznavati nemački jezik, jer mu se ne sme desiti da ne zna neku reč ili da nevešto improvizuje.

 

Konsekutivno prevođenje sa nemačkog jezika

Konsekutivno prevođenje koristi se prilikom nastupa javnih ličnosti, intervjua, premijera, sastanaka ili konferencija sa manjim brojem učesnika, kao i prilikom privatnih i poverljivih razgovora.

Konsekutivno prevođenje sa nemačkog jezika na srpski jezik prevodioca ne stavlja pod toliki pritisak kao simultano prevođenje. Prevodilac koji se bavi konsekutivnim prevođenjem koristi pauze koje govornik pravi prilikom izlaganja, te u tim pauzama prenosi prevedene reči. Prevodilac ne mora prevesti doslovno svaku reč, već iznosi suštinu onoga što je govornik rekao. Znatnu pomoć predstavljaju beleške koje prevodilac može praviti tokom izlaganja, a koje služe kao podsetnik prilikom kasnijeg prevođenja.

Prevodilačka agencija Blue Universe svojim klijentima pruža usluge simultanog i konsekutivnog prevoda sa nemačkog jezika na srpski, kao i sa srpskog na nemački jezik.

 

Prevođenje web sajtova sa nemačkog jezika na srpski

Život savremenog čoveka nezamisliv je bez interneta i svih pogodnosti koje on pruža. Ukoliko vam je potrebno da određeni internet sadržaj za potrebe web sajta bude preveden s nemačkog jezika na srpski, stručni prevodioci prevodilačke agencije Blue Universe će to učiniti bez poteškoća.

Prevodimo sa nemačkog jezika na srpski kompletne web sajtove i blog postove, a naši prevodioci stručnjaci su u oblasti SEO optimizacije, te će vaši tekstovi biti optimizovani, dobro pozicionirani na Google-u i lako dostupni korisnicima.

Pored web sajtova, sa nemačkog jezika na srpski jezik prevodimo i aplikacije za mobilne telefone.

 

Besplatni online prevod sa nemačkog jezika na srpski

Jedna od prednosti interneta je što uz pomoć pretraživača možete pronaći bukvalno svaku uslugu koja vam je potrebna. Prevođenje je samo jedna od njih. Angažovanje profesionalnog prevodioca je najbolja opcija kad god vam je potreban ozbiljan i kvalitetan prevod, ali dešava se da treba prevesti par reči ili rečenicu. Tada uglavnom posegnemo za online prevodiocima, kao što je Google translate.

Na internetu postoji veliki broj programa za prevođenje sa nemačkog jezika na srpski koji funkcionišu isto ili slično kao Google translate. U ponudi su dva polja – jedno za jezik sa kog se prevodi, drugo za jezik na koji želimo da tekst bude preveden. U par klikova do prevoda – pomislićete. Nije uvek baš tako.

Aplikacije za online prevode korisne su ukoliko prevodite nezahtevan sadržaj kratke forme, ali ako treba prevesti duži tekst, literarno delo ili zvanični dokument, prepustite takav posao stručnom licu. Online prevodioci nude više značenja za jednu reč, a ako se desi da iz neznanja odaberete pogrešno, možete izgubiti kontekst celokupnog teksta i dobiti pogrešan prevod.

Kako bi prevod bio smislen i ispravan, prevodilac sa nemačkog jezika na srpski mora da ima iskustva, zatim da savršeno poznaje nemački jezik i vlada terminologijom, a prevodioci prevodilačke agencije Blue Universe odgovaraju tom opisu.

Potreban vam je prevodilac za nemački jezik?

Kratki osvrt na istoriju nemačkog jezika

Nemački jezik, nakon engleskog, jedan je od vodećih svetskih jezika koji je sa novim milenijumom doživeo naglu ekspanziju. Njegova upotreba u poslovnom svetu je nezamenjiva, a i neka od najvećih dela svetske književnosti napisana su upravo na nemačkom jeziku.

Prema popisu iz 2004. godine, nemački jezik kao maternji govorilo je 95 miliona ljudi, a sigurni smo da se taj broj u prethodnih 15 godina povećao bar za 20%. Kao strani jezik nemački zna gotovo isti broj ljudi, što govori o njegovoj širokoj rasprostranjenosti i upotrebi. Nemački jezik se najviše koristi u centralnoj Evropi – u samoj Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, kao i u delovima Italije i Belgije.

Nemački jezik pripada grupi germanskih jezika, baš kao i engleski, holandski, švedski, danski, norveški i – zanimljivo – jidiš. Jidiš je jezik koji govore evropski Jevreji, a nastao je kombinacijom nemačkog i hebrejskog jezika. Germanski jezici pripadaju porodici indoevropskih jezika, koje nemci „skromno“ zovu indogermanski.

Nemački, kao samostalan jezik, seže čak do I veka pre nove ere. Tada su germanska plemena nastanjena na severu Evrope krenula u pohod i osvajanje centralnog dela Evrope, rušeći Rimsko carstvo i pokoravajući sve pred sobom. U decenijama koje dolaze, nemci su od pokorenih teritorija počeli da stvaraju svoju državu – Franačku državu.

Austrougarska monarhija predvođena monarhijom Habzburga dugo je vladala većinskim delom Evrope i doprinela je razvoju i širenju nemačke kulture i nemačkog jezika. U to vreme, nemački jezik se toliko razlikovao od oblasti do oblasti, da ako ste bili stanovnik južne ili severne Nemačke, međusobno se nikako niste mogli sporazumeti. Istorijske zakonitosti i glasovne promene su odigrale značajnu ulogu u istoriji nemačkog jezika.

Nemački jezik koji se danas koristi u komunikaciji, kao i svim medijima, naziva se „hochdeutsch“ – književni nemački jezik. Njegovoj standardizaciji u mnogome je doprineo Martin Luter, poznati reformator i osnivač protestantske crkve, koji je Bibliju preveo na nemački jezik.

Zanimljivo je napomenuti da su do sredine 20. veka nemci imali svoje pismo koje se zvalo „gotica“, no više nije u upotrebi i polako pada u zaborav.

 

Nemački jezik – zanimljive činjenice

  • Nemački jezik je po upotrebnoj vrednosti na 11. mestu u svetu, ali u Evropi je broj 1. Oko 16% populacije Evrope govori nemački jezik kao maternji, čineći ga češće korišćenim nego španski, italijanski, francuski, pa čak i engleski.
  • U nemačkom jeziku, razlikujemo tri roda – muški, ženski i srednji, baš kao i u slovenskim jezicima. Kod ostalih pripadnika porodice germanskih jezika ne postoji srednji rod.
  • Iako većina korisnika nemačkog jezika živi u Nemačkoj, ovaj jezik zvanični je jezik još četiri evropske države – Švajcarske, Austrije, Lihtenštajna i Luksemburga.
  • Reči na nemačkom jeziku često su izuzetno dugačke i broje po više desetina slova. Nemačke reči često nastaju spajanjem imenice i glagola, kako bi se u jednoj reči objasnilo celokupno značenje. Primer – „staubsauger“ –  što znači usisivač. Reč je nastala od reči „staub“ što znači prašina i „sauger“ što znači usisati.
  • Najduža reč u nemačkom jeziku broji čak 80 slova! Glasi „Donaudampfschiffahrtselektrizitatenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft“ a u prevodu znači „udruženje za područne službenike direkcije za električnu energiju parka Dunav“.
  • Nemački jezik je na trećem mestu, nakon engleskog i francuskog, kao najčešći odabir za učenje stranog jezika.
  • Prva odštampana knjiga – Gutenbergova Biblija, napisana je na nemačkom jeziku.
  • Nemački i engleski jezik dele 60% zajedničkih reči.
  • Sve imenice u nemačkom jeziku pišu se velikim početnim slovom.
  • Poslovice na nemačkom jeziku znaju biti izuzetno smešne, a nekad čak i bizarne. Navešćemo dve popularne: „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ – „Sve ima svoj kraj, a kobasica ima dva kraja“ i „Das ist nicht dein Bier!“ što bi u bukvalnom prevodu značilo „To nije tvoje pivo“ a suštinsko značenje je „Ne tiče te se“. Simpatično i smešno, zar ne?

Potreban vam je prevodilac za nemački jezik?

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse
Kontaktirajte nas