+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Prevod sa engleskog jezika

Engleski, vodeći svetski jezik, najrasprostranjeniji je na svetu i najčešće je korišten. Smatra se univerzalnim jezikom, te je kao takav najčešće tražen za prevođenje.

Agencija Blue Universe visoko je specijalizovana za sve vrste prevoda sa engleskog na srpski jezik, kao i obrnuto, sa srpskog na engleski jezik. Dugogodišnje iskustvo naših stručnih saradnika, vrhunskih filologa i lingvista, garantuje vam tačne i pouzdane prevode, kao i mogućnost overe od strane sudskog tumača. Prevodimo sve vrste spisa, dokumenata, opšte i stručne tekstove, kao i literarna dela.

 

Prevodi sa engleskog na srpski jezik

Engleski jezik je prisutan u svakodnevnom životu, gotovo jednako koliko i maternji. Knjige, pesme, filmovi, pa čak i znanje stečeno tokom školovanja, ljudima daje uverenje da engleski jezik poznaju perfektno i da su sami u stanju da prevedu ono što je potrebno. Međutim, kada dođe do konkretne situacije gde pokušamo da prevedemo naizgled lak tekst, shvatamo da ne poznajemo dovoljno dobro gramatička pravila, glagolska vremena i mnoštvo fraza i idioma kojima pomenuti jezik obiluje.

Za potrebe prevođenja najbolje je angažovati stručno lice, prevodioca, koji pruža profesionalnu i kompletnu uslugu. U prevodilačkim agencijama usluge prevoda vrše prevodioci koji su po profesiji filolozi, kao i sudski tumači, koji ne moraju nužno biti filološke struke, ali moraju imati veliko iskustvo u oblasti prevođenja. Sudski tumači pored usluga prevođenja i overavaju prevedena dokumenta, a svojim potpisom i pečatom klijentu garantuju da je prevedeni uradak veran originalu.

 

Koje sve usluge prevođenja pruža Prevodilačka agencija Blue Universe

Prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge raznih tipova prevođenja. Pored pismenog prevođenja i overe tekstova i dokumenata, u ponudi su i usmena prevođenja – simultano i konsekutivno, kao i sinhronizacija i titlovanje audio-video materijala.

Simultano prevođenje je jedna od najzahtevnijih metoda prevođenja, gde izgovoreni sadržaj na jednom jeziku do slušaoca dolazi preveden na drugi jezik u razmaku od svega par sekundi. Simultani prevodilac slušanjem stranog jezika istovremeno prevodi i izgovara sadržaj na drugom jeziku. Simultano prevođenje od prevodioca zahteva dobru koncentraciju i savršeno poznavanje oba jezika.

Konsekutivno prevođenje je najstarija metoda prevođenja, gde prevodilac prevodi izgovoreni sadržaj u momentima kad govornik pravi pauzu u svom izlaganju. Konsekutivni prevodilac mora imati odlično pamćenje, a uz to mora biti brz, pouzdan i snalažljiv, jer se prilagođava dinamici govora svakog govornika sa kojim sarađuje.

Ukoliko prevedena dokumenta predajete određenoj instituciji, te vam je potrebna i overa istih, sudski tumač za engleski jezik vrši uslugu prevođenja i overe svih vrsta uverenja, saglasnosti, izjava, potvrda, kao i ličnih dokumenata.

Prevodilačka agencija Blue Universe će vam izaći u susret u koliko postoji potreba da se prevod uradi u kratkom vremenskom roku. U takvim slučajevima, poželjno je da klijent dostavi tekst na vreme, bilo lično, bilo putem e-mail pošte ili preko kurirske službe.

Na zahtev klijenta, prevedeni sadržaj može biti dodatno pregledan od strane lektora i korektora.

 

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik ovlašćen je od strane Suda da overi prevedena dokumenta, dok prevodioci nemaju mogućnost overe.

Ministarstvo pravde raspisuje konkurs kada postoji potreba za sudskim tumačima za određeni jezik. Kandidati ne moraju nužno imati završen filološki fakultet, mogu biti i pravne ili ekonomske struke, ali moraju imati minimum pet godina iskustva na poslovima prevodioca.

Sudski tumač za engleski jezik svojim pečatom i potpisom garantuje da su prevedeni spisi verni originalu, te da mogu biti predati bilo kojoj instituciji ili službi. Ukoliko se prevode lična ili zvanična dokumenta, potrebno je dostaviti sudskom tumaču original na uvid, koji se potom vraća vlasniku.

 

Šta je Apostille pečat?

Apostille ili haški pečat uveden je 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata, a predstavlja nad-overu tj. legalizaciju javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Uvođenjem Apostille pečata, dovoljno je da se dokument overi samo pomenutim pečatom u zemlji u kojoj je izdat, umesto dotadašnjeg sprovođenja postupka legalizacije za svaki dokument ponaosob.

Apostille pečat se stavlja na dokumenta koja je izdao ili overio javni beležnik, na izvode iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, umrlice, uverenja o bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, diplome, svedočanstva, presude itd.

Apostille pečatom se potvrđuje verodostojnost pečata i potpisa službene osobe koja potpisuje određeni dokument, ali ne potvrđuje se verodostojnost sadržine dokumenta.

U Srbiji za izdavanje Apostille potvrde nadležan je Osnovni sud, za javne isprave koje su izdate i overene od strane organa koji se nalaze na području tog suda.

Ukoliko vam je potrebno da dokument bude overen Apostille pečatom, pre donošenja na prevod morate overiti originalni dokument u sudu na čijem je području dokument izdat, a nakon toga naš sudski tumač vrši ujedno prevod dokumenta i Apostille pečata.

 

Pismeni prevod tekstova sa engleskog na srpski jezik

Prevodioci za engleski jezik prevodilačke agencije Blue Universe mogu za vas prevesti bilo kakav pisani tekst ili dokument. Klijent može poručiti prevode tekstova iz svih oblasti (nauke, medicine, religije, književnosti, filozofije, informatike itd.), bez obzira na dužinu teksta – ne samo kratke pisane forme, već podjednako knjige, naučne radove, magazine, scenarija i slično.

Na zahtev klijenta moguć je prevod medicinske, sudske i poslovne dokumentacije sa engleskog na srpski jezik.

Lična i zvanična dokumenta, kao što su pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o bračnom statusu, umrlice, svedočanstva, diplome, dodaci diplomi, saobraćajne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, radne i boravišne dozvole – mogu biti prevedena sa engleskog na srpski jezik. Prevod ličnih i zvaničnih dokumenata uručuje se overen od strane sudskog tumača za engleski jezik.

Prevodilačka agencija Blue Universe u ponudi ima i prevod video i audio sadržaja (serije, filmovi, reklame, televizijske emisije), kao i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju prevedenog materijala, sa engleskog jezika na srpski jezik. Ukoliko vam je potrebno prevođenje bilo kakvog reklamnog materijala, kao što su katalozi, brošure, vizit karte, naši stručni prevodioci za engleski jezik stoje vam na raspolaganju.

 

Usmeni prevod s engleskog na srpski jezik

Kada je u pitanju usmeni prevod, u ponudi prevodilačke agencije Blue Universe možete se opredeliti za simultano ili konsekutivno prevođenje sa engleskog na srpski jezik.

Razlika između simulatnog i konsekutivnog prevođenja je što prilikom simultanog prevedeni sadržaj stiže do slušaoca u roku od 2-3 sekunde od momenta kad je izgovoren, dok se kod konsekutivnog prevođenja koriste pauze koje govornik pravi kako bi se slušaocu preneo prevod.

Obe navedene vrste zahtevaju od prevodioca izrazitu koncentraciju i savršeno poznavanje engleskog jezika, kao i snalažljivost, elokventnost i razvijenu kulturu govora.

Prilikom naručivanja usmenog prevoda, klijent treba da informiše prevodioca o događaju koji će prevoditi, kako bi prevodilac mogao da se pripremi i podseti terminologije iz oblasti koju će prevoditi.

 

Simultano prevođenje sa engleskog jezika

Simultano prevođenje s engleskog jezika na srpski koristi se tokom prezentacija, poslovnih događaja, simpozijuma, seminara, međunarodnih konferencija, festivala, a prvi put je korišćeno na Nirnberškom suđenju 1945. Godine.

Prilikom simultanog prevođenja potrebna je posebna tehnička oprema, jer se simultani prevodilac nalazi u zvučno izolovanoj kabini, sluša govornika preko slušalica, a zatim govoreći u mikrofon prevodi izrečeno u razmaku od svega par sekundi. Simultani prevodilac ne sme zaostajati za govornikom, te ova vrsta prevoda zahteva visoku koncentraciju i pažnju, kao i puno prakse i besprekorno poznavanje jezika.

 

Konsekutivno prevođenje sa engleskog jezika

Konsekutivno prevođenje sa engleskog jezika na srpski nešto je jednostavnije, jer prevodilac ima mogućnost da hvata beleške tokom trajanja govora, a od njega se ne očekuje da prevede doslovno svaku reč koja je izgovorena, već da prenese suštinu izgovorenog u kraćoj formi.

Konsekutivni prevodilac koristi pauze u izlaganju govornika za izlaganje prevoda. Konsekutivno prevođenje koristi se prilikom intervjua, nastupa javnih ličnosti, filmskih premijera, sastanaka sa manjim brojem učesnika, kao i prilikom pregovora i poverljivih razgovora.

Prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja sa engleskog na srpski jezik, kao i sa srpskog na engleski jezik.

 

Prevođenje web sajtova sa engleskog jezika na srpski

Internet populacija prema nezvaničnim podacima broji preko tri milijarde ljudi. Ukoliko imate sajt na engleskom jeziku i potrebno vam je da ga prevedete na srpski kako biste ga približili potencijalnim korisnicima koji nedovoljno poznaju engleski jezik, stručni prevodioci prevodilačke agencije Blue Universe rado će vam izaći u susret.

Pored brzog i pouzdanog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su izuzetno upućeni u informatičke tehnologije i vrsni su poznavaoci SEO optimizacije, te vam tako mogu pomoći da svoj internet sadržaj dovedete na prve stranice Google pretrage.

U ponudi prevodilačke agencije Blue Universe je i prevod android i ios aplikacija za mobilne telefone sa engleskog jezika na srpski.

 

Besplatni online prevod sa engleskog jezika na srpski

Na internetu je dostupno mnoštvo aplikacija za online prevod sa engleskog jezika na srpski jezik. Svi online prevodioci funkcionišu po modelu „Google translate“ prevodioca – odaberete jezik na kom je napisan tekst koji želite da bude preveden, unesete ga u odgovarajuće polje, a zatim samo odaberete na kom jeziku želite da dobijete prevod.

Ovaj tip aplikacija je izuzetno zgodan ukoliko prevodite par reči ili rečenicu, međutim kada je u pitanju duži ili zahtevniji tekst, često se dešava da prevedeni sadržaj nema smisla, da su rečenice nepovezane i nejasne, a reči prevedene bukvalno i van konteksta. Stoga vam online prevod nikako ne preporučujemo za prevod ozbiljnih i bitnih sadržaja.

Kako bi prevod bio smislen i u duhu jezika, prevodilac mora poznavati engleski jezik podjednako dobro kao i maternji, a to je kvalitet koji poseduju svi prevodioci prevodilačke agencije Blue Universe.

Potreban vam je prevodilac za engleski jezik?

Kratki osvrt na istoriju engleskog jezika

Istorija engleskog jezika počinje najezdom germanskih plemena koja su naselila Britaniju u V veku. U tom periodu nastao je staroengleski tj. anglosaksonski jezik, jezik Angla, Sasa i Juta, koji su se nakon povlačenja rimljana raselili i naselili Britaniju. Ep „Beowulf“ nepoznatog autora datira iz tog perioda, a napisan je na staroengleskom jeziku. Smatra se da malo manje od polovine reči u savremenom engleskom ima koren u staroengleskom jeziku.

U VII veku anglosaksonci su primili hrišćanstvo i počeli da koriste latinicu kao zvanično pismo. U XI veku, 1066 godine, nakon pada Britanije pod vlast Normandije, francuski jezik vrši veliki uticaj na engleski i dovodi do stvaranja „srednjeg engleskog jezika“. Invazija Normanskog plemstva bila je dominantna u razvoju engleskog jezika i kulture. Delo koje je obeležilo ovaj istorijski period je „The Canterbury Tales“ Džefrija Čosera.

Dela Viljema Šekspira smatraju se početkom nove etape u razvoju modernog engleskog jezika kakvog znamo danas. Pronalazak štamparije i otkriće Amerike, kada je engleski jezik „prešao“ preko okeana, smatraju se uticajima koji su bitni za dalji razvoj i proširenje engleskog jezika.

 

Rasprostranjenost engleskog jezika

Engleski jezik spada u mlade jezike. Prihvaćen je kao globalni jezik i govori se na svih pet kontinenata. Ima status zvaničnog jezika u 67 zemalja sveta, kao i u organizacijama poput Ujedinjenih Nacija, Saveta Evrope, Evropske Unije i mnogih drugih. Četvrti je najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu, nakon kineskog, španskog i hindu jezika. 400 miliona ljudi navodi engleski kao svoj maternji jezik, a najmanje podjednako toliko njih ga govori tečno kao strani jezik.

 

Vrste engleskog jezika

Engleski jezik ima varijacije u upotrebi, kako u usmenoj, tako i u pisanoj formi. Obzirom da ne postoji „zvanični“ engleski jezik, preporučuje se opredeljenje za britansku ili američku varijaciju engleskog, zbog stila i doslednosti u pisanoj formi, dok se u usmenoj razlikuju samo u izgovoru.

 • Britanski engleski govori se u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Britanci smatraju da je jedino njihov engleski „pravi“, dok ostali nisu, pozivajući se na dijalekte i akcente koje koristi ostatak sveta prilikom izgovora.
 • Američki engleski je najraprostranjeniji i koristi se širom sveta, zahvaljujući popularnosti SAD-a i njihove kulture. Karakterišu ga arhaizmi i inovacije u rečniku, u odnosu na britanski engleski
 • Australijski i novozelandski engleski su izuzetno slični, a u odnosu na britanski obogaćeni su rečima urođeničkih plemena koja su živela na tim prostorima pre kolonizacije evropskih doseljenika
 • Kanadski engleski jezik je bio podložan konfliktnim uticajima američkog i britanskog i kombinacija je ova dva jezika
 • Južnoafrički engleski je maternji jezik za samo 10% populacije na afričkom kontinentu, a veliki uticaj na njihov izgovor imali su britanski kolonisti
 • Indijski i zapadno-indijski engleski koriste se širom Indije, skupa sa hindu jezikom, uz određene specifičnosti kao što je upotreba present continuous vremena, a izostavljanje predloga i objekata u rečenici

 

Engleski jezik – interesantne činjenice

 • Najkraća rečenica u engleskom jeziku sastoji se od svega dve reči koje sadrže tri slova – „I am“
 • Pangram rečenice su rečenice koje sadrže u sebi svako slovo engleskog alfabeta. Primer „The quick brown fox jumps over the lazy dog“
 • Najduža reč u engleskom jeziku ima čak 45 slova a glasi „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis“ što u prevodu znači bolest pluća nastala udisanjem pepela i prašine.
 • U engleskom jeziku postoje tzv. „ghost words“, koje nemaju nikakvo značenje, a nastale su štamparskim greškama prilikom štampanja rečnika. Na primer reč „dord“.
 • Najkraća i najčešće korišćena reč u engleskom jeziku je „I“ što u prevodu znači „Ja“
 • U proseku, na svaka dva sata engleski jezik dobije po jednu novu reč, dakle bogatiji je za oko 4000 reči svake godine
 • Reči koje koristimo u rečenici, a nemaju nikakvo značenje, nazivaju se „crutch words“. U srpskom jeziku nazivaju se „poštapalice“
 • Ambigrami – reči koje se mogu čitati i kada se gledaju naopako
 •        Engleski je zvanični „vazdušni jezik“ – svi piloti tokom leta moraju da koriste engleski jezik, bez obzira na svoje poreklo i maternji jezik.
 • Reč „girl“ koju danas prevodimo kao „devojčica“ u originalnom značenju je predstavljala dete ili mladu osobu, srednji rod.

Potreban vam je prevodilac za engleski jezik?

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse
Kontaktirajte nas