+381 64 64 9000 9 office@blueuniverse.rs

Prevod sa hebrejskog jezika

Naša agencija je usko specijalizovana za sve vrste usmenih i pismenih prevoda sa srpskog na hebrejski jezik i prevoda sa hebrejskog na srpski jezik. Takođe, kod nas možete naručiti i prevode u oba smera hebrejskog i drugih stranih jezika. Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova i dokumentacije garantuje vam gramatički i pravopisno tačne, precizne i stilski uobličene prevode sa ili bez overe sudskog tumača. Za vaše potrebe prevodimo sve vrste opštih i stručnih tekstova, poslovne i lične dokumentacije, kao i drugog pisanog materijala, uključujući i različita literarna dela.

Zvanični jezik Države Izrael je hebrejski jezik. Hebrejski spada u stare i specifične jezike. Hebrejski je pre samo 150 godina smatran izumrlim jezikom, ali je uspeo da vaskrsne. Danas se hebrejskim jezikom služi oko 9 miliona Jevreja nastanjenih u Izraelu, nekim delovima Palestine, Amerike, Evrope itd. Izvorni naziv za hebrejski jezik je ivrit.

 

Prevodi sa hebrejskog na srpski jezik

Ukoliko imate potrebu da vam se uradi prevod tekstova sa hebrejskog na srpski, ili obratno, najbolje je kontaktirati prevodilačku agenciju.

Prevodilačka agencija Blue Universe  pruža profesionalnu uslugu prevoda sa jednog jezika na drugi. U Srbiji se u većini slučajeva traži prevod tekstova sa srpskog na neki od stranih jezika ili obratno.

U prevodilačkim agencijama rade diplomirani filolozi i sudski tumači. Sudski tumači ne moraju da budu filolozi, ali je potrebno da imaju bogato prevodilačko iskustvo.

U Srbiji ne postoji studijska katedra za hebrejski jezik, ali postoje ljudi čije je znanje hebrejskog na zavidnom nivou. Ti ljudi znaju hebrejski kao maternji i od njih možete očekivati kvalitetnu uslugu prevoda.

 

Koje sve usluge prevođenja pruža Prevodilačka agencija Blue Universe

Prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge prevođenja simultanog i konsekutivnog prevođenja, sinhronizacije i titlovanja audio-video materijala, usluge prevođenja tekstova bez obzira na kompleksnost forme i sadržaja.

Prevodilačka agencija Blue Universe izlazi u susret klijentima koji zahtevaju da se prevod uradi brzo. U tom slučaju je bitno da klijent na vreme dostavi tekst. Tekst se može dostaviti lično, elektronskim putem ili uz pomoć posrednika (kurirske službe npr.).

Sudski tumač za hebrejski jezik može da uradi i overi prevod bilo kog uverenja, izjave, potvrde, saglasnosti koja mora da se preda nekoj zvaničnoj instituciji ili službi.

Ukoliko klijent zahteva, prevod može biti dodatno pregledan od strane lektora i korektora.

 

Sudski tumač za hebrejski jezik

Za razliku od „običnog“ prevodioca, sudski tumač za hebrejski jezik je ovlašćen od strane Suda da izda overeni prevod dokumenta. On svojim pečatom ili potpisom garantuje da je prevod veran originalu.

sudski-tumac-za-hebrejski

Ukoliko se radi o prevodu nekog zvaničnog i ličnog dokumenta, sudskom tumaču je neophodno dostaviti original tog dokumenta.

U Srbiji se sudski tumač za bilo koji jezik, pa i hebrejski, postaje nakon položenog konkursa koji raspiše i organizuje Ministarstvo pravde. Da bi se konkurisalo, potrebno je imati diplomu filologa ili minimum pet godina prevodilačkog iskustva.

 

Šta je Apostille pečat

Postoje dokumenta koja moraju biti overena Apostille pečatom.

Apostille ili haški pečat je zvanično uveden 1961. godine Haškom konvencijom. Radi se o potvrdi zahvaljujući kojoj se javna i lična dokumenta prihvataju izvan granica matične zemlje.

U tom slučaju overu vrše zaposleni u okviru osnovnih sudova Srbije, a ne sudski tumači zaposleni u prevodilačkim agencijama. Klijent mora da zna da li se dokument prevodi i overava kod sudskog tumača pre ili nakon overe Apostille pečatom.

 

Pismeni prevod tekstova sa hebrejskog na srpski jezik

Prevodilac za hebrejski je u stanju da prevede na srpski bilo koji pisani tekst i dokument.

Kada kažemo tekst, ne mislimo samo na kratke pisane sadržaje nego na udžbenike, prozna i lirska književna dela, novine itd. Bez obzira na oblast (religija, filozofija, nauka, umetnost itd.) iz koje je potreban prevod, prevodilac za hebrejski jezik može klijentu da izađe u susret.

Sa hebrejskog na srpski je moguć prevod medicinske dokumentacije, poslovne i sudske dokumentacije.

Čitavi projekti se prevode na zahtev klijenata.

Lična i zvanična dokumenta takođe mogu bez problema da budu prevedena i overena od strane sudskog tumača.  Pod ličnim i zvaničnim dokumentima podrazumevamo ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, krštenicu, venčani list, umrlicu, državljanstvo, diplomu, svedočanstvo itd.

Stručni prevodilac za hebrejski jezik je obučen da se uhvati u koštac sa bilo kojim reklamnim materijalom – katalog, PR tekst, brošura, vizit karta, flajer itd.

Pod pisanim prevodom se podrazumeva i titlovanje određenog audio-video materijala sa hebrejskog na srpski i obratno. Pod audio-video materijalom se smatraju serije, igrani, animirani i dokumentarni filmovi, reklame, informativne i naučne emisije.

Pored titlovanja, radi se i sinhronizacija sa hebrejskog na srpski.

 

Usmeni prevod sa hebrejskog na srpski jezik

Razlikuju se dve vrste usmenog prevođenja – simultano i konsekutivno.

Pored znanja hebrejskog jezika, potrebna je besprekorna koncentracija prilikom usmenog prevoda. S druge strane se od govornika očekuje da pravi pauze i tako olakša posao prevodiocu.

Kada naručuje usmeni prevod, klijent treba da porazgovara i uputi prevodioca u događaj, kako bi se prevodilac unapred pripremio. U pripremu spada podsećanje teminologije iz oblasti povodom koje se organizuje događaj.

 

Simultano prevođenje sa hebrejskog jezika

Simultano prevođenje je usmeno prevođenje koje se odvija bez prekidanja govornika. Simultano prevođenje sa hebrejskog jezika je neophodno u situacijama kao što su konferencije, simpozijumi, prezentacije, poslovni forumi, seminari, festivali i razne druge manifestacije.

Od osobe koja se bavi simultanim prevodom se očekuje superiorno poznavanje jezika sa kojeg prevodi, ali i jezika na koji prevodi.

Da bi se uspešno realizovao simultani prevod, potrebna je specijalna tehnička oprema.

 

Konsekutivno prevođenje sa hebrejskog jezika

Konsekutivno prevođenje je prikladno za manje skupove. Konsekutivni prevodilac izlaže prevod u trenutku kada govornik pravi logičku pauzu.

Kod konsekutivnog prevoda je bitno prevesti suštinu rečenog, a ne prevoditi reč po reč kao u slučaju simultanog prevođenja.

Konsekutivni prevodilac hvata beleške koje mu olakšavaju prevod.

Naša Prevodilačka agencija Blue Universe pruža usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja sa hebrejskog na srpski, i obratno.

 

Prevođenje web sajtova sa hebrejskog jezika na srpski

Internet je deo svakodnevnog života savremene komunikacije i poslovanja.

Ukoliko morate određeni tekstualni sadržaj sa interneta da prevedete sa hebrejskog na srpski, Prevodilačka agencija Blue Universe će vam rado izaći u susret.

Važno je napomenuti da su zaposleni prevodioci i sudski tumači upoznati sa SEO optimizacijom web sajtova. U tom slučaju možete očekivati da prevodilac za hebrejski učini prevedeni tekst vidljivim na prvim stranama Google pretraživača.

Prevodilac za hebrejski može da prevede bilo koju aplikaciju sa hebrejskog na srpski.

 

Besplatni online prevod sa hebrejskog jezika na srpski

Prevodilac za hebrejski jezik košta. Što je neki jezik egzotičniji, to je i prevod sa tog jezika skuplji.

Prevodilaca za hebrejski ima u mnogo manjoj meri nego za engleski ili nemački. Dok prevodice za engleski možete naći i u svom okruženju, situacija je nešto teža sa hebrejskim.

U slučaju da vam je potreban instant prevod, a tekst nije od nekog značaja i bitnosti, ne morate plaćati prevodioca. Na internetu postoji srpsko-jevrejski online prevodilac.

online-prevodjenje-hebrejski-jezik

Online prevodilac funkcioniše kao Google translate – ubacite tekst koji želite da prevedete i kliknete na „prevod“. Zahaljujući tom prevodu vi imate predstavu o sadržaju teksta. Međutim, tako preveden tekst nije u potpunosti dobar, kako u domenu gramatike i pravopisa, tako i u stilskom pogledu.

Online prevod se nikako ne preporučuje ukoliko želite da prevedete nešto ozbiljno i po vas bitno.

Da bi prevod bio dobar, mora se odlično poznavati kulturološki kontekst i duh oba jezika. Zato se od prevodioca za hebrejski jezik očekuje i odlično poznavanje srpskog jezika.

Potreban vam je prevodilac za hebrejski jezik?

Kratki osvrt na istoriju hebrejskog jezika

Hebrejski jezik pripada grupi semitskih jezika afro-azijske jezičke porodice. Većina jezika u Evropi je poreklom iz indo-evropske jezičke porodice sa kojom semitski nema dodirnih tačaka. To je jedan od razloga zašto Evropljani hebrejski teško uče i prevode na svoje jezike.

U semitske jezike spadaju arapski, etiopski i aramejski. Najsličniji hebrejskom jeste aramejski jezik.

Na osnovu prvih pisanih zapisa, pretpostavlja se da je hebrejski formiran u 10. veku p.n.e, za vreme vladavine kralja Solomona.

Starim hebrejskim jezikom je napisana knjiga Tanah, među hrišćanima poznata pod imenom Stari zavet (deo Biblije). Stari hebrejski jezik je počeo nestajati za vreme vladavine vavilonskog kralja Nabukodonosora II koji je uništio Jerusalim.

Nakon vavilonskog progona, stari hebrejski polako izumire pod snažnim uticajem aramejskog. Zamenio ga je mišnajski hebrejski koji je pod vladavinom Rimljana iščezao iz govornog oblika.

 

Hebrejski je „Sveti jezik“

Na hebrejskom su nastavile da se pišu knjige u duhu religije Judaizam. Kao narod u rasejanju, Jevreji su se koristili jezikom zemlje u kojoj se nalaze. Međutim, oni su molitve i verske službe i dalje obavljali na starom hebrejskom.

Hramovi u kojim se Jevreji mole i upražnjavaju Judaizam su sinagoge. Sinagoga prevedena sa hebrejskog znači „Kuća okupljanja“ ili „Kuća molitve“.

Istorija hebrejskog jezika je čvrsto povezana sa istorijom Jevreja i Judaizma.

 

Razlike između jidiš i ladino jezika

Rasuti po svetu, Jevreji nisu koristili hebrejski svakodnevno, već u svrhe pisanja naučnih i religijskih knjiga. Hebrejski jezik se kao deo verskog obrazovanja prenosio sa kolena na koleno.

Vremenom su se razvile dve grupe hebrejskog – aškenazi i sefardi.

Aškenazi je nastao na teritoriji Nemačke. Iz njega se razvio nemačko-jevrejski jezik poznat pod imenom jidiš. Jidiš i Nemački dele oko 80% istih reči, čak im je i gramatika slična. Postoje lingvisti koji jidiš drže za dijalekt nemačkog jezika.

Sefardi su potomci Jevreja prognanih iz Španije i Portugalije pretežno u Malu Aziju. Iz sefardi jezika se razvio judeo-španski, odnosno ladino jezik. Na ladino jezik su dosta uticali arapski i turski jezik, u nešto manjoj meri grčki, francuski, bugarski, srpski.

Znači, i jidiš i ladino za osnovu imaju hebrejski jezik. Jidiš se piše prilagođenim hebrejskim pismom, a ladino standardnim latiničnim fondom.

 

Oživljavanje hebrejskog jezika

Krajem 19. i početkom 20. veka dolazi do vaskrsnuća hebrejskog jezika.

Otac preporoda je novinar i leksikograf Ilajzer Ben Jehuda. On je imao želju da se svi Jevreju razumeju između sebe, bez obzira gde žive. Uz pomoć drugih lingvista jevrejskog porekla, postavio je temelj za vraćanje u upotrebu i razvoj starog hebrejskog jezika.

Glavni cilj ljudi koji su radili na oživljavanju hebrejskog jezika jeste povratak Jevreja u prapostajbinu i osnivanje jevrejske države Izrael.

Za rehabilitaciju hebrejskog su se koristili starim hebrejskim jezikom kojim je pisana sveta knjiga Tora.

Stari hebrejski jezik koji se i dalje koristi za potrebe verskih službi i molitvi nije isti kao moderan hebrejsko koji se koristi u svetovnim i svakodnevnim situacijama.

 

Karakteristike hebrejskog pisma

Hebrejsko pismo alfabet čine 22 slova (konsonanti). Alfabet, odnosno alefbet, se zove jer su prva dva slova alef i bet.

Hebrejski jezik se inače čita s desna na levo.

Samoglasnici se označavaju tačkicama ili crticama iznad ili ispod slova. Tačkice, odnosno crtice, poznate su pod imenom nikud.

Vokali se pišu samo kako bi se mladima i početnicima olakšalo čitanje i raumevanje hebrejskog. U tekstovima za odrasle, bilo da su u pitanju novine ili ozbiljna literatura, vokala nema.

Vokali su bitni u slučaju Biblije, pisanja rečnika i poezije.

Postoji izvesna vizuelna razlika između štampanog i pisanog hebrejskog jezika. Tako gledano, hebrejski jezik se zapravo sastoji iz 44 slova – 22 za pisani i 22 za štampani jezik. Pisana slova su zaobljenija u odnosu na štampana.

Postoje i 5 slova koja se drugačije pišu ukoliko se nađu na kraju reči.

Hebrejski je tzv. korenski jezik. To znači da novi pojmovi nastaju dodavanjem na koren reči uglavnom sastavljenom od tri slova.

 

Hebrejski jezik i Jevreji u Srbiji

Prvi Jevreji su nastanili Srbiju za vreme Rimskog carstva.

Jevreji Sefardi su u Srbiju došli u 16. veku. Svi ratovi i problemi koji su kroz istoriju zadesili Srbe, zadesili su i Jevreje koji su sa njima delili prostor.

Jevrejska zajednica u Srbiji je praktično uništena za vreme II Svetskog rata.

Danas u Srbiji živi oko hiljadu Jevreja i najviše ih ima u Beogradu. Beogradska sinagoga je jedina aktivna sinagoga u zemlji.

Sinagoge se nalaze u Zemunu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. One su danas galerije i mesta gde se održavaju razne kulturološke manifestacije.

 

5 zanimljivih činjenica o hebrejskom jeziku

Hebrejski jezik je specifičan iz mnogo razloga. Nulto mesto zauzima činjenica da se hebrejski smatra „Svetim jezikom“, jer je na hebrejskom napisan dobar deo Biblije i svetih knjiga.

Mi vam navodimo nekoliko zanimljivih činjenica koje se vezuju za hebrejski jezik.

  1. Najveći broj govornika hebrejskog, posle Izraela, se nalazi u Americi. Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Americi ima 220.000 ljudi kojima je hebrejski maternji jezik.
  2. Reč „amin“ je hebrejskog porekla. Bukvalno prevedena, reč „amin“ znači „tako je“. Pored reči „amin“, hebrejskog porekla su reči „satana“, „abrakadabra“ i „aleluja“.
  3. Hebrejski jezik je sličan arapskom u pogledu gramatike i značenja pojedinih reči. Npr. hebrejska reč „šalom“ ima isto značenje kao arapska „selam“ – mir. Obe reči znače i pozdrav.
  4. Jedna hebrejska reč može da ima značenje kao pet engleskih, pa i srpskih reči. Razloge treba tražiti u činjenici da se hebrejske reči grade dodavanjem prefiska i sufiksa na koren reči.
  5. Reč „da“ nije postojala u starom hebrejskom, već je produkt evolucije jezika.

Poznavanje hebrejskog jezika je neraskidivo povezana sa istorijom Jevreja, religijom Judaizam i običajima koji svakodnevni život Jevreja čine specifičnim.

Potreban vam je prevodilac za hebrejski jezik?

Adresa
Narodnih Heroja 16,
Novi Beograd 11070
Telefon
+381 64 64 9000 9
E-mail adresa
office@blueuniverse.rs
Viber
+381 64 64 9000 9
Whatsapp
+381 64 64 9000 9
Skype
@blueuniverse
Kontaktirajte nas